สถิติคะแนนสอบ
วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่าการกระจาย (S.D.) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด
ความถนัดทั่วไปตอนที่ 1 (GAT1) 47 150.00 84.59 22.02 22.85 126.92
ความถนัดทั่วไปตอนที่ 2 (GAT2) 43 150.00 70.12 19.24 32.50 105.00
ความถนัดทั่วไป (GAT) 42 300.00 153.77 35.75 60.58 231.92
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ตอนที่ 1 (PAT11) 22 180.00 49.09 17.60 30.00 108.00
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 24 300.00 89.50 25.18 54.00 159.00
วิชาเชาว์ปัญญา (MD1) 26 100.00 57.54 5.65 44.00 69.33
วิชาจริยธรรมแพทย์ (MD2) 26 100.00 48.72 8.74 28.89 66.67
กำหนดการ

เปิดรับสมัครสอบ

ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

การประกาศที่นั่งสอบ

อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

จัดสอบ

เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

 • PAT2 08.30-11.30น. (3 ชั่วโมง)
 • เชาว์ปัญญา 13.00-14:15น. (1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • จริยธรรมแพทย์ 14.20-15:35น. (1 ชั่วโมง 15 นาที)

จันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

 • GAT 08.30-11.30น. (3 ชั่วโมง)
 • PAT1 13.00-16:00น. (3 ชั่วโมง)

การประกาศผลสอบ

อังคารที่ 30 มกราคม 2561

จำนวนผู้เข้าสอบ
 • ความถนัดทั่วไป (GAT) 110 คน
 • ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 93 คน
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 70 คน
 • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) 30 คน ยกเลิกสนามสอบ
 • วิชาจริยธรรมแพทย์และเชาว์ปัญญา (MD) 74 คน
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • ผู้ออกข้อสอบไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาที่ตนได้ออกข้อสอบ
 • ผู้ที่ไม่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศแจ้งที่นั่งสอบไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้ที่มาถึงห้องสอบช้าเกินกว่า 30 นาทีไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้ที่ไม่มีบัตรแสดงตัวตนให้หมดสิทธิ์สอบ เว้นแต่คณะกรรมการกลาง ณ สนามสอบจะอนุญาตให้เข้าสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายกับกรรมการคุมสอบ และลงชื่อเข้าสอบทุกครั้ง
 • ห้ามผู้เข้าสอบเปิดข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
 • ผู้สอบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกชนิดจะถูกปรับตก และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ
 • อนุญาตให้นำนาฬิกาเข็มธรรมดาเข้าห้องสอบได้
 • อนุญาตให้นำดินสอสีดำสองบีขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอ และปากกาน้ำเงินเข้าห้องสอบเท่านั้น
 • ผู้สอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น (อนุญาตชุดนักศึกษาวิชาทหารและชุดพละ)
สนับสนุนโดย
ZipGrade

ZipGrade

The Demonstration School of NakhonPathom Rajabhat University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม