ผู้ออกข้อสอบ

 • ความถนัดทั่วไป (GAT)

  อาจารย์ สุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์ (เชื่อมโยง)

  นาย ชนาธิป ไพรสุวรรณ (อังกฤษ)

  นาย กัญจน์ สมจริยา (อังกฤษ)

  นาย กอบธรรม เข็มเพ็ชร (อังกฤษ)

 • ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

  อาจารย์ อรษา พบลาภ

  นาย พิชวัชร ลัคนาธิติ

  นาย ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์

  นาย ภากร ศักดิ์สุริยผดุง

  นาย ณัฐพงศ์ อนันต์อาชญาสิทธิ์

  นาย นรพนธ์ ไหลสุพรรณวงค์

 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

  นางสาว พรรษา หลีเจริญ (ชีววิทยา)

  นางสาว กานต์ระวี เดชแดง (เคมี)

  นาย นรพนธ์ ไหลสุพรรณวงค์ (ฟิสิกส์)

  นาย กัญจน์ สมจริยา (โลกและดาราศาสตร์)

  นาย คณุตม์ ภาตินทุ (โลกและดาราศาสตร์)

  นาย ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ (ฟิสิกส์)

  นาย ณัฐพงศ์ อนันต์อาชญาสิทธิ์ (ฟิสิกส์)

  อาจารย์ วราวุธ สอาดสิน (ฟิสิกส์)

 • วิชาจริยธรรมแพทย์และเชาว์ปัญญา

  นาย ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ (เชาว์ปัญญา)

  นาย พิชวัชร ลัคนาธิติ (เชาว์ปัญญา)

  อาจารย์ ภูริลาภ ศรีปฐมณรงค์ (จริยธรรมแพทย์)