ตรวจสอบที่นั่งสอบ

บัดนี้ก็ได้ถึงเวลาอันสมควรประกาศที่นั่งสอบแล้ว

ผู้ที่สมัครเพิ่มเติมระบบจะประมวลผลที่นั่งสอบให้ในเวลา 0.00 น. ของทุกวันหากต้องการยกเลิกกรุณาดำเนินการก่อนระบบจะประมวลผลที่นั่งสอบ