รายชื่อผู้เข้าสอบรายวิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)ยกเลิกสนามสอบ

ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล
6/1 1 60000025 กอบธรรม เข็มเพ็ชร
6/1 2 60000032 กุลธิดา เจริญภักดี
6/1 3 60000087 จรูญพงษ์ สุขเลิศ
6/1 4 60000107 ชณิศญา เติมทรัพย์รติ
6/1 5 60000004 ชมภูนุช เกียรติแสงทอง
6/1 6 60000053 ชยพล จันทราสกุล
6/1 7 60000095 ณัฐธิดา ปัญญาชัยรักษา
6/1 8 60000013 ธัญลักษณ์ วิวัฒนพรพานิชย์
6/1 9 60000018 นภัสสร ศิริชากูล
6/1 10 60000042 นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
6/1 11 60000083 นิธิวิทย์ กุลดิลก
6/1 12 60000043 ปวเรศ ตันติการพานิช
6/1 13 60000020 พรปวีณ์ ทองชาติ
6/1 14 60000047 พศกร ทับทิมทอง
6/1 15 60000021 พิมพ์กมน วสุพิรุฬห์
6/1 16 60000074 ภัคจิรา องควิทยา
6/1 17 60000096 วชิรเชษฐ์ โพธิ์วงษ์เตชากร
6/1 18 60000077 ศิริชัย อาภรณ์ศิริพงษ์
6/1 19 60000097 ศิลป์ศรุต เสลาคุณ
6/1 20 60000071 ศุภพล อัจฉริยพฤกษ์
6/1 21 60000003 สุนิสา หงษ์ยนต์
6/1 22 60000006 อภิษฐา บัวเจริญ
6/1 23 60000026 อะยูมิ อินูอิ
6/1 24 60000002 อัจจิมา ภูพิชิต
6/1 25 60000109 ยศวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
6/1 26 60000116 กฤตยชญ์ ศุภกาญจนกันติ
6/1 27 60000113 นพพร สกุลรัตนกุลชัย
6/1 28 60000112 ภูดิน ไปดง
6/1 29 60000117 ปฏิมา ศิริพรเลิศ
6/1 30 60000118 วงศ์วิวัฏ พงษ์พัว