เกี่ยวกับกิจกรรมนี้

เนื่องด้วยในฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 27 โรงเรียนสาธิตฯ ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม DSNPRU PreTCAS #DEK61 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนสาธิตฯทุกคน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับบรรยากาศของสนามสอบและได้ฝึกฝนตนเองด้วยข้อสอบที่เสมือนจริงโดยจะเปิดให้ทดสอบในรายวิชาที่มีนักเรียนจำนวนมาก 25 คนสนใจ และอีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในตัวนักเรียน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านดร. อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารย์พรทิพา เกษมสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะจารย์โรงเรียนสาธิต ฯ, นาย ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ และผู้ออกข้อสอบทุกท่านที่สนับสนุนให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ลุล่วงด้วยดี
นาย พิชวัชร ลัคนาธิติ
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 27 โรงเรียนสาธิตฯ