รายชื่อผู้เข้าสอบรายวิชา วิชาจริยธรรมแพทย์และเชาว์ปัญญา

ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล
6/1 1 60000023 กัญจน์ สมจริยา
6/1 2 60000032 กุลธิดา เจริญภักดี
6/1 3 60000087 จรูญพงษ์ สุขเลิศ
6/1 4 60000093 ชญาภัต สุดแสวง
6/1 5 60000098 ชนัญญา หุมอาจ
6/1 6 60000029 ชนานันท์ ชูพงษ์
6/1 7 60000009 ชนุดม ไพรสุวรรณ
6/1 8 60000004 ชมภูนุช เกียรติแสงทอง
6/1 9 60000056 ญาณิศา ปิ่นประชา
6/1 10 60000085 ณัฏฐนันท์ เนียมสำเภา
6/1 11 60000007 ณัฏฐพล อรุณสิงครัตน์
6/1 12 60000045 ณัฐชยา น่วมเปี่ยมใหญ่
6/1 13 60000095 ณัฐธิดา ปัญญาชัยรักษา
6/1 14 60000059 ณัฐรัตวดี เลิศจิรเกษม
6/1 15 60000011 ณัฐวัชร ปฐมกนก
6/1 16 60000100 ณเดชน์ ดลกิจ
6/1 17 60000049 ธนพร คำดี
6/1 18 60000038 ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม
6/1 19 60000103 ธนวณิชย์ อภิกุลประภา
6/1 20 60000094 ธวัลรัตน์ ศรีอนันต์
6/1 21 60000016 ธัญชนก พงษ์เผือก
6/1 22 60000013 ธัญลักษณ์ วิวัฒนพรพานิชย์
6/1 23 60000078 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์
6/1 24 60000018 นภัสสร ศิริชากูล
6/1 25 60000062 นภัสสร ศิริโต
6/1 26 60000088 นัทธมน เย็นสบาย
6/1 27 60000042 นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
6/1 28 60000019 บุญเกตุ ศรีทรัพย์อนันต์
6/1 29 60000033 บุษบา ใจอารีย์
6/1 30 60000076 ปฐมเศรษฐ์ สุรโชติเวศย์
6/2 1 60000050 ปพัชญา หารัญดา
6/2 2 60000067 ปลายฟ้า พลบุตร
6/2 3 60000052 ปาลิดา วรภัทรถิรกานต์
6/2 4 60000010 ปุญญพัฒน์ บุญเลิศวาณิชย์
6/2 5 60000015 พงนิดา อ่อนศรี
6/2 6 60000020 พรปวีณ์ ทองชาติ
6/2 7 60000047 พศกร ทับทิมทอง
6/2 8 60000035 พัชรรินทร์ กมลวิเศษธรรม
6/2 9 60000036 พัชร์ณัฏฐ์ เจษฎานันท์
6/2 10 60000070 พัสกร ลีดำรงวัฒนากุล
6/2 11 60000102 พิชามญชุ์ นพดารา
6/2 12 60000084 ฟ้าใส เพทไสย
6/2 13 60000031 ภัคจิรา มหาวงศ์
6/2 14 60000005 ภัคจิรา รัตนบรรเทิง
6/2 15 60000068 มาณิกา รัตนานนท์เสถียร
6/2 16 60000014 รวิสรา ศรีสมยศ
6/2 17 60000082 รัตนากร ฮิ้นเจริญ
6/2 18 60000075 วราภรณ์ ทองคำ
6/2 19 60000089 วิชิตา จิรนาทดิลก
6/2 20 60000065 วิรัญชนา อนุตธโต
6/2 21 60000012 วิรัลพัชร พิมพา
6/2 22 60000057 วิศรุต กระดังงา
6/2 23 60000086 ศศิพิมพ์ ฉัตรรัตโนภาส
6/2 24 60000077 ศิริชัย อาภรณ์ศิริพงษ์
6/2 25 60000097 ศิลป์ศรุต เสลาคุณ
6/2 26 60000090 ศิลป์ศุภา เสลาคุณ
6/2 27 60000080 ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์
6/2 28 60000099 สิริกันยา ธุวะชาวสวน
6/2 29 60000040 สิริภัทร น้อยนารถ
6/2 30 60000003 สุนิสา หงษ์ยนต์
6/3 1 60000101 สโรชา ณัฐวุฒิ
6/3 2 60000055 อนพัช นาคจีนวงษ์
6/3 3 60000006 อภิษฐา บัวเจริญ
6/3 4 60000008 อริสรา ตันจริยานนท์
6/3 5 60000079 อริสรา เจริญผล
6/3 6 60000026 อะยูมิ อินูอิ
6/3 7 60000002 อัจจิมา ภูพิชิต
6/3 8 60000108 ณัฐพร ฉงวน
6/3 9 60000110 บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
6/3 10 60000109 ยศวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
6/3 11 60000111 นพศร ดำรงอ่องตระกูล
6/3 12 60000116 กฤตยชญ์ ศุภกาญจนกันติ
6/3 13 60000114 กานต์ธีรา รัชพงษ์ไทย
6/3 14 60000115 ภัทร์ระพี แพรสีนวล