รายชื่อผู้เข้าสอบรายวิชา ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล
5/1 1 60000117 ปฏิมา ศิริพรเลิศ
5/1 2 60000119 รัญชิดา กลิ่นกำเนิด
5/1 3 60000118 วงศ์วิวัฏ พงษ์พัว
6/1 1 60000025 กอบธรรม เข็มเพ็ชร
6/1 2 60000023 กัญจน์ สมจริยา
6/1 3 60000051 กันติชา ตันตระรัตน์
6/1 4 60000032 กุลธิดา เจริญภักดี
6/1 5 60000022 คณุตม์ ภาตินทุ
6/1 6 60000087 จรูญพงษ์ สุขเลิศ
6/1 7 60000081 จิณณพัตค์ อินทรกุล
6/1 8 60000028 จินต์จุฑา ปฏิรูปวาที
6/1 9 60000107 ชณิศญา เติมทรัพย์รติ
6/1 10 60000098 ชนัญญา หุมอาจ
6/1 11 60000029 ชนานันท์ ชูพงษ์
6/1 12 60000034 ชนิศษา วงศ์อักษร
6/1 13 60000009 ชนุดม ไพรสุวรรณ
6/1 14 60000004 ชมภูนุช เกียรติแสงทอง
6/1 15 60000053 ชยพล จันทราสกุล
6/1 16 60000056 ญาณิศา ปิ่นประชา
6/1 17 60000085 ณัฏฐนันท์ เนียมสำเภา
6/1 18 60000045 ณัฐชยา น่วมเปี่ยมใหญ่
6/1 19 60000039 ณัฐพงศ์ อนันต์อาชญาสิทธิ์
6/1 20 60000059 ณัฐรัตวดี เลิศจิรเกษม
6/1 21 60000011 ณัฐวัชร ปฐมกนก
6/1 22 60000100 ณเดชน์ ดลกิจ
6/1 23 60000049 ธนพร คำดี
6/1 24 60000038 ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม
6/1 25 60000103 ธนวณิชย์ อภิกุลประภา
6/1 26 60000094 ธวัลรัตน์ ศรีอนันต์
6/1 27 60000016 ธัญชนก พงษ์เผือก
6/1 28 60000013 ธัญลักษณ์ วิวัฒนพรพานิชย์
6/1 29 60000018 นภัสสร ศิริชากูล
6/1 30 60000062 นภัสสร ศิริโต
6/2 1 60000088 นัทธมน เย็นสบาย
6/2 2 60000042 นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
6/2 3 60000083 นิธิวิทย์ กุลดิลก
6/2 4 60000019 บุญเกตุ ศรีทรัพย์อนันต์
6/2 5 60000033 บุษบา ใจอารีย์
6/2 6 60000076 ปฐมเศรษฐ์ สุรโชติเวศย์
6/2 7 60000050 ปพัชญา หารัญดา
6/2 8 60000073 ปภาภัทร กลั่นประชา
6/2 9 60000067 ปลายฟ้า พลบุตร
6/2 10 60000043 ปวเรศ ตันติการพานิช
6/2 11 60000037 ปัญฑารีย์ ปิติเจริญพันธ์
6/2 12 60000052 ปาลิดา วรภัทรถิรกานต์
6/2 13 60000091 ปุญญพัฒน์ ตรีเทพวิจิตร
6/2 14 60000015 พงนิดา อ่อนศรี
6/2 15 60000054 พงศธร สมานไทย
6/2 16 60000020 พรปวีณ์ ทองชาติ
6/2 17 60000047 พศกร ทับทิมทอง
6/2 18 60000035 พัชรรินทร์ กมลวิเศษธรรม
6/2 19 60000036 พัชร์ณัฏฐ์ เจษฎานันท์
6/2 20 60000021 พิมพ์กมน วสุพิรุฬห์
6/2 21 60000005 ภัคจิรา รัตนบรรเทิง
6/2 22 60000027 ภากร ศักดิ์สุริยผดุง
6/2 23 60000068 มาณิกา รัตนานนท์เสถียร
6/2 24 60000014 รวิสรา ศรีสมยศ
6/2 25 60000060 ลักษิกา เกียรติบุญญาฤทธิ์
6/2 26 60000096 วชิรเชษฐ์ โพธิ์วงษ์เตชากร
6/2 27 60000030 วรัญญา อยู่ชัยกิจ
6/2 28 60000075 วราภรณ์ ทองคำ
6/2 29 60000089 วิชิตา จิรนาทดิลก
6/2 30 60000065 วิรัญชนา อนุตธโต
6/3 1 60000012 วิรัลพัชร พิมพา
6/3 2 60000057 วิศรุต กระดังงา
6/3 3 60000086 ศศิพิมพ์ ฉัตรรัตโนภาส
6/3 4 60000077 ศิริชัย อาภรณ์ศิริพงษ์
6/3 5 60000097 ศิลป์ศรุต เสลาคุณ
6/3 6 60000090 ศิลป์ศุภา เสลาคุณ
6/3 7 60000071 ศุภพล อัจฉริยพฤกษ์
6/3 8 60000080 ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์
6/3 9 60000040 สิริภัทร น้อยนารถ
6/3 10 60000003 สุนิสา หงษ์ยนต์
6/3 11 60000044 สุพศิน โชคเฉลิมวงศ์
6/3 12 60000101 สโรชา ณัฐวุฒิ
6/3 13 60000055 อนพัช นาคจีนวงษ์
6/3 14 60000006 อภิษฐา บัวเจริญ
6/3 15 60000061 อรญา ศรีสังวาลย์
6/3 16 60000008 อริสรา ตันจริยานนท์
6/3 17 60000026 อะยูมิ อินูอิ
6/3 18 60000002 อัจจิมา ภูพิชิต
6/3 19 60000024 เจนจิรา คำจันทร์
6/3 20 60000017 เปมิกา กิตตินราภรณ์
6/3 21 60000058 โชษิตา ตันณีกุล
6/3 22 60000108 ณัฐพร ฉงวน
6/3 23 60000110 บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
6/3 24 60000109 ยศวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
6/3 25 60000111 นพศร ดำรงอ่องตระกูล
6/3 26 60000116 กฤตยชญ์ ศุภกาญจนกันติ
6/3 27 60000114 กานต์ธีรา รัชพงษ์ไทย
6/3 28 60000113 นพพร สกุลรัตนกุลชัย
6/3 29 60000115 ภัทร์ระพี แพรสีนวล
6/3 30 60000112 ภูดิน ไปดง